Vitajte na našej stránke!

 

Naša spoločnosť vám ponúka vykonanie nasledovných geodetických prác a služieb:

Práce v katastri nehnuteľností

•geometrické plány na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov

•geometrické plány na zameranie stavieb, oddelenie pozemkov, vyznačenie vecného bremena

•vytyčovanie hraníc pozemkov

Projekty pozemkových úprav

• projekty pozemkových úprav – komplexné pozemkové úpravy v celom katastrálnom území

• projekty pozemkových úprav – jednoduché pozemkové úpravy na žiadosť vlastníkov, alebo investorov

Účelové mapovanie

•účelové mapy základného významu – technická mapa mesta, základná mapa závodu

•účelové mapy ostatné – zameranie a kartografické spracovanie polohopisu a výškopisu daného územia pre projektovú dokumentáciu

•spracovanie výsledkov merania v 3D

•porealizačné zameranie a kartografické spracovanie polohopisu, výškopisu, a priebehu inžinierskych sietí

Inžinierska geodézia

•budovanie vytyčovacích sietí stavebných objektov a líniových stavieb

•vytyčovanie  stavebných objektov, stavebných objektov s priestorovou skladbou, líniových stavieb, technologických zariadení a staveniska

•kontrolné merania a zamerania skutočného vyhotovenia stavebných objektov, líniových stavieb a technologických zariadení

•meranie pozdĺžnych a priečnych profilov terénu, ciest, železníc, vodných tokov

•určovanie kubatúr výkopov, skládok, háld

Ostatné práce

•Poradenská a konzultačná činnosť v geodézii, kartografii a katastri nehnuteľností

•Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa.

•Činnosť projektanta pozemkových úprav.

•Realitná kancelária (sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností)