www.geoplan-roznava.sk Úvod Kontakt O nás
Úvod

O spoločnosti

Kontaktné údaje
Objednávky online
Novinky a iné
GEOPLÁN Rožňava s.r.o.
Šafárikova 116
048 01 Rožňava
 
Tel:


Mobil:
Fax:

+421 58 7324 157
+421 58 7322 327       +421 58 7885 570 
+421 905 908 692
+421 58 7332 276

 

geoplan@geoplan-roznava.sk

všetky geodetické práce, najmä: geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, projektovanie pozemkových úprav, geodetické práce pre investičnú výstavbu

 

 

Vitajte na našej stránke


Naša spoločnosť vám ponúka vykonanie nasledovných geodetických prác a služieb

Práce v katastri nehnuteľností

 • geometrické plány na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
 • geometrické plány na zameranie stavieb, oddelenie pozemkov, vyznačenie vecného bremena
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • registre obnovenej evidencie pozemkov
 • budovanie bodových polí


Projekty pozemkových úprav

 • projekty pozemkových úprav komplexné v celom katastrálnom území
 • projekty pozemkových úprav v zriadených záhradkárskych osadách


Účelové mapovanie

 • účelové mapy základného významu – technická mapa mesta, základná mapa závodu
 • účelové mapy ostatné – zameranie a kartografické spracovanie polohopisu a výškopisu, daného územia pre projektovú dokumentáciu
 • spracovanie výsledkov merania v 3D
 • porealizačné zameranie a kartografické spracovanie polohopisu, výškopisu, a priebehu inžinierskych sietí


Inžinierska geodézia

 • budovanie vytyčovacích sietí stavebných objektov a líniových stavieb
 • vytyčovanie  stavebných objektov, stavebných objektov s priestorovou skladbou, líniových stavieb, technologických zariadení a staveniska
 • kontrolné merania a zamerania skutočného vyhotovenia stavebných objektov, líniových stavieb a technologických zariadení
 • meranie pozdĺžnych a priečnych profilov terénu, ciest, železníc, vodných tokov
 • určovanie kubatúr výkopov, skládok, háld


Ostatné práce

 • Poradenská a konzultačná činnosť v geodézii, kartografii a katastri nehnuteľností
 • Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa.
 • Činnosť projektanta pozemkových úprav.
 • Transformácia a vektorizácia rastrových podkladov, digitalizácia mapových podkladov.


 
  © copyright 2009 Geoplán Rožňava Kuchty